Finadeck > Sopimusehdot > Yleiset sopimusehdot

1 TAUSTA

1.1 Nämä̈ Yleiset Sopimusehdot (“Ehdot”) koskevat kaikkia Finadeck Oy:n (y-tunnus 2909157-5, “Toimittaja”) tarjoamia, kunkin sopimussuhteen osalta Palvelukuvauksessa tarkemmin kuvattujen Käyttöliittymä Yrityksille, Käyttöliittymä Tilitoimistoille tai Käyttöliittymä Rahoittajille-ohjelmiston ja sitä koskevan internetsivuston (“Ohjelmisto”) toimitusta ja käyttöä̈. Ellei Palvelukuvauksessa ole toisin sovittu, Ohjelmisto toimitetaan tietoverkon välityksellä̈, näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli toimitukseen sisältyy muita kuin tietoverkon välityksellä̈ toimitettavia Ohjelmistoja tai palveluita, sovelletaan näiden osalta muiden Ehtojen lisäksi jäljempänä̈ kohdissa 18., 19. ja 20. kuvattuja erityisehtoja. Mikäli Ohjelmisto on jokin Finadeck-ohjelmiston tuoteversio, sovelletaan kohdan 16. erityisehtoja ja mikäli Toimittaja ja Jälleenmyyjä̈ ovat sopineet Ohjelmiston jälleenmyynnistä̈, sovelletaan kohdan 17. erityisehtoja.

1.2. Ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä ja Asiakas toimittavat Ohjelmiston pyytämiä tietoja. Mikäli yhteystiedot tai muut Ohjelmiston käyttämiseksi tarvittava tieto muuttuu, Käyttäjän ja Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa muuttuneet tiedot Toimittajalle.

2 MÄÄRITELMIÄ

2.1 Näissä Ehdoissa Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Ohjelmistoa.

2.2 Näissä Ehdoissa Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka on tilannut Ohjelmiston käyttöoikeuden Tilauksella tai muulla asiakassopimuksella tai, jota edustava Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa. Jälleenmyyjä on tässä sopimuksessa tarkoitettu Asiakas käyttäessään Ohjelmistoa omassa toiminnassaan.

2.3 Näissä Ehdoissa Jälleenmyyjällä tarkoitetaan Jälleenmyyjäsopimuksessa ja Tilauksessa tarkoitettua jälleenmyyjää, jolta Toimittaja laskuttaa Ohjelmiston käytöstä aiheutuvat veloitukset.

2.4 Näissä Ehdoissa Ohjelmistolla tarkoitetaan Toimittajan tarjoamaa, valitussa Palvelukuvauksessa kuvattua yrityksen tai muun toimijan asiakashallinnan ja toiminnanohjaukseen järjestämiseen käytettävää ohjelmistokokonaisuutta.

2.5 Näissä Ehdoissa Hinnastolla tarkoitetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa tai hinnastoja, joissa on määritetty toimitettavan Ohjelmiston tai palveluiden hinnat.

2.6 Näissä Ehdoissa Palvelukuvauksella tarkoitetaan sopimukseen liitteeksi otettua kuvausta tai kuvauksia Ohjelmiston tai palvelun toiminnollisuuksista, sisällöstä, palvelutasosta ja käyttötarkoituksesta.

2.7 Näissä Ehdoissa Informaatiolla tarkoitetaan Asiakkaan Ohjelmistoon tallentamia tietoja ja tiedostoja. Käyttäjätieto on Ohjelmiston tallentamaa Käyttäjän ja Asiakkaan Ohjelmiston käyttöä kuvaavaa tietoa. Käyttäjätieto ja Informaatio ovat jäljempänä yhdessä Tiedot.

3 OHJELMISTON SISÄLTÖ JA PALVELUTASOT

3.1 Ohjelmiston sisältö on valitun Palvelukuvauksen mukainen.

3.2 Ohjelmisto mahdollistaa muun muassa Käyttäjän ja Asiakkaan informaation ja tiedostojen (“Informaatio”) toimittamisen ja lataamisen Ohjelmiston palvelimelle ja jakamisen kohdennetuille vastaanottajille.

3.3 Ohjelmiston käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset sekä asiakastuen ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavilla valitusta Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internetsivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

3.4 Ohjelmisto voi muuttua sitä mukaa kun Toimittaja edelleen kehittää Ohjelmistoa. Toimittajalla on oikeus tehdä Ohjelmistoon muutos, joka (a) kohdistuu Ohjelmiston tuotantoympäristöön eikä vaikuta Ohjelmiston sisältöön tai palvelutasoon heikentävästi, (b) on tarpeen Ohjelmistoon kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä tai (d) ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

3.5 Toimittajalla on oikeus Käyttäjää tai Asiakasta kuulematta estää pääsy Ohjelmistoon, mikäli Toimittajalla on epäilys, että Ohjelmistoon tallennetaan sopimatonta Informaatiota, muiden käyttäjien Ohjelmiston käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta tai näitä Ehtoja rikotaan.

3.6 Toimittaja pyrkii pitämään Ohjelmiston jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Ohjelmiston käytön tai muuttaa Ohjelmiston sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

3.7 Toimittaja ei takaa, että Ohjelmisto on asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet-yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

4 TIETOSUOJAEHDOT

4.1 Asiakas toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä (”Rekisterinpitäjä” tai ”Asiakas”) niiden asiakkaitaan, työntekijöitään tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita Toimittaja käsittelee palvelussa sen toteuttamiseksi (”Asiakkaan Henkilötiedot”). Rekisterinpitäjä on vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalain- säädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, turvaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Toimittajalle (”Henkilötietojen Käsittelijä”, ”Käsittelijä” tai ”Toimittaja”) tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. Asiakkaan Henkilötiedot ja käsittelyn yksityiskohdat sekä muut tarpeelliset seikat on määritelty Seloste käsittelystä –dokumenteissa, jotka ovat saatavilla Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internet- tai asiakastukisivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

4.2 Henkilötietojen Käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot noudattamisen kannalta. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vahvistaa ohjeiden olevan tyhjentävästi kuvattuna tässä kohdassa 4. Tietosuojaehdot tämän sopimuksen voimaantulohetkellä. Jos Rekisterinpitäjä antaa myöhemmin lisäohjeistusta Käsittelijälle Asiakkaan Henkilötietojen käsittelystä, Käsittelijällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat lisäkustannukset ja tehdyt työt, jotka ovat tarpeen annettujen ohjeiden noudattamiseksi. Jos Henkilötietojen Käsittelijä ei pysty noudattamaan annettuja ohjeita, se ilmoittaa välittömästi asiasta Rekisterinpitäjälle, ja osapuolet yrittävät yhteisesti ratkaista asian tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos asiaa ei saada ratkaistua yhden (1) kuukauden kuluessa, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

4.3 Edellä esitetyn rajoittamatta Toimittajalla on oikeus käyttää tarjotun palvelun ja Seloste Käsittelystä -dokumenttien mukaisen Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä syntyneitä tietoja palvelujensa ja toimintansa kehittämiseen, analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia varten Asiakkaan Henkilötiedot anonymisoidaan siinä määrin kuin on tarpeellista Toimittajan luottamuksellisuutta koskevan velvoitteen noudattamiseksi. Asiakas voi myös antaa Toimittajalle tätä laajemman oikeuden Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti. Osapuolet tiedostavat, että tässä tarkoitettu käsittely voi aiheuttaa velvollisuuksia sekä Asiakkaalle että Toimittajalle, kuten esimerkiksi velvollisuuden ilmoittaa käsittelystä niille henkilöille, joita Asiakkaan Henkilötiedot koskevat.

4.4 Henkilötietojen Käsittelijä pitää Asiakkaan Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet luottamuk- sellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

4.5 Asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on otettu käyttöön Asiakkaan Henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojaamiseksi. Tällaiset toimenpiteet on yleisellä tasolla kuvattu Seloste Käsittelystä -dokumenteissa. Edellä esitetyn rajoittamatta, Käsittelijä voi muuttaa omia tietoturvallisuuteen liittyviä menettelyjään, mikäli nämä muutokset eivät heikennä yleistä tietoturvallisuutta.

4.6 Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle Asiakkaan Henkilötietoja koskevasta tietoturva- loukkauksesta viipymättä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, mikäli mahdollista. Henkilötietojen Käsittelijä antaa Rekisterinpitäjälle saatavilla olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen Käsittelijä pyrkii parhaansa mukaan korjaamaan sekä rajoittamaan loukkauksen aiheuttamia vaikutuksia.

4.7 Henkilötietojen Käsittelijä auttaa pyynnöstä ja kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla Rekisterinpitäjää rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä. Rekisteröidyn oikeudet on toteutettu palvelussa Seloste käsittelystä -dokumenttien mukaisesti.

4.8 Pyydettäessä Henkilötietojen Käsittelijä toimittaa tarpeellisen selvityksen sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

4.9 Kun Asiakkaan henkilötietojen tämän sopimuksen mukainen käsittely ei ole enää tarpeellista, Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle teknisen mahdollisuuden ottaa kopio palveluun tallennetuista Asiakkaan henkilötiedoista. Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja tuhoaa Asiakkaan henkilötiedot ja antaa Asiakkaalle todistuksen tietojen tuhoamisesta, ellei henkilötietoja ole säilytettävä lainsäädännöstä johtuen.

4.10 Käsittelijä saa käyttää alihankkijoita (”alihankkija” tai ”alikäsittelijä”) tämän sopimuksen mukaisessa Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa asiasta Rekisterinpitäjälle ennen alihankkijan käsittelyn aloittamista. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa suunniteltua muutosta kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksesta asianmukaisilla tietosuojaan liittyvillä perusteilla. Tässä tapauksessa Henkilötietojen Käsittelijä jatkaa käsittelyä sovituilla ehdoilla siihen asti, kunnes (i) osapuolet ovat sopineet käsittelyn lopettamisesta ja Asiakkaan Henkilötietojen palauttamisesta Rekisterinpitäjälle, tai (ii) osapuolet ovat sopineet käsittelyn jatkamistavasta ja siihen liittyvistä kustannuksista.

4.11 Rekisterinpitäjä hyväksyy, että Käsittelijä voi antaa Asiakkaan Henkilötietoja käsiteltäväksi ja saatavilla olevaksi tämän kohden 4. Tietosuojaehdot toteuttamiseksi ja palvelujen toimittamiseksi sellaisille alikäsittelijöille, jotka ovat sijoittautuneet Rekisterinpitäjän kotimaan ulkopuolelle. Jos Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Henkilötietojen Käsittelijä toteuttaa Rekisterinpitäjän puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen Käsittelijä voi esimerkiksi Rekisterinpitäjän puolesta tehdä sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi EU Komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneen alikäsittelijän kanssa.

4.12 Selvyyden vuoksi todetaan, että Henkilötietojen Käsittelijällä on oikeus käyttää Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä alikäsittelijöitä Seloste Käsittelystä -dokumenttien mukaisesti.

4.13 Edellä esitetyn rajoittamatta todetaan nimenomaisesti, että tämän sopimuksen mukaisen palvelun toimittamisen yhteydessä Toimittaja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät Asiakkaan työntekijöihin, päätöksentekijöihin tai muihin henkilöihin (esim. Asiakkaan teknisiin tai hallinnollisiin yhteyshenkilöihin) palvelun tarjoamista, vianmääritystä, asiakashallintaa, asiakaspalvelua, laskutusta, viestintää, markkinointia, palvelun kehitystä ja muita vastaavia tarkoituksia varten (”Toimittajan Henkilötiedot”). Toimittaja on Toimittajan Henkilötietojen osalta sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastuussa käsittelyn lainmukaisuudesta. Ellei muuta kirjallisesti sovita, Asiakas ei voi antaa ohjeita Toimittajan Henkilötietoja tai niiden käsittelyä koskien. Tietoa Toimittajan Henkilötietojen käsittelystä on saatavilla www.finadeck.fi.

4.14 Tietosuojalainsäädännön mukaan Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Toimittaja ei suoraan vastaa Asiakkaan henkilörekisteriin kuuluvien Rekisteröityjen tiedusteluihin tai pyyntöihin. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle palvelun, joka mahdollistaa tarkistusoikeuden toteuttamisen. Palvelusta voidaan periä palvelumaksuja.

5 TUNNISTAUTUMISTIEDOT

5.1 Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas ja kaikki nimetyt Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset, salasanansa ja muuttuvat salasanat huolellisesti ja erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät edellä mainitut tunnistautumistiedot joudu sivullisten haltuun. Mikäli tunnistautumistiedot ovat joutuneet, tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Toimittajalle Ohjelmiston asiattoman käytön estämiseksi. Toimittajalla on oikeus katkaista Ohjelmiston käyttö Asiakkaan ilmoitettua tunnistautumistietojen mahdollisesta joutumisesta sivullisen haltuun, kunnes uudet tunnistautumistiedot on otettu käyttöön.

5.2 Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes Toimittaja on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Toimittajalla on ollut kohtuullinen aika estää Ohjelmiston käyttö.

5.3 Tunnistautumistiedot vastaavat Ohjelmiston edellyttämällä tavalla annettuna soveltuvin osin Asiakkaan allekirjoitusta.

5.4 Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta sen johdosta Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

6 TOIMITTAJAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

6.1 Toimittaja tuottaa Ohjelmiston Ehtojen mukaisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti. Toimittajalla on oikeus käyttää sisällyttää avoimen lähdekoodin alaista ohjelmistoa Ohjelmistoon.

6.2 Toimittaja ilmoittaa viipymättä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää Ohjelmiston Ehtojen mukaisen käytön tai vaarantaa asiakkaan Informaation tietoturvan.

7 ASIAKKAAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

7.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ehtojen mukaisesti sisäisessä toiminnassaan. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus nimetä Käyttäjäksi ja siten sallia Ohjelmiston käyttö Asiakkaan alihankkijalle tai loppuasiakkaalle ja Tilitoimistolle tai kirjanpitäjälle ja tilintarkastusyhtiölle tai tilintarkastajalle.

7.2 Asiakkaalla, Jälleenmyyjällä tai Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella Ohjelmistoa kolmansille osapuolille, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu (jälleenmyyntisopimus). Mikäli Jälleenmyyjälle on myönnetty oikeus jälleenmyyntiin, sovelletaan jäljempänä kohdassa 17. kuvattuja Jälleenmyyntiehtoja.

7.3 Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Ohjelmiston käyttöympäristön hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Ohjelmiston käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Ohjelmiston soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

7.4 Ellei toisin ole sovittu, Ohjelmisto sijaitsee Toimittajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas tai Asiakkaan nimetyt Käyttäjät eivät yritä kopioida Ohjelmistoa palvelimelta, tutkia, muuntaa tai kopioida Ohjelmiston lähdekoodia, muutoin häiritä Ohjelmiston toimintaa tai päästä luvattomalla tavalla käsiksi Ohjelmiston tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin tietoihin.

7.5 Asiakas ei saa sallia Ohjelmiston käyttöä sellaisesta maasta, joka on mahdollisten teknologian vientiä koskevien laillisten rajoitusten vastainen tai jossa Ohjelmiston käyttö olisi lain vastaista tai vaatisi minkäänlaista lupaa tai vakuutusta tai aiheuttaisi Toimittajalle tästä sopimuksesta tai Suomen laista poikkeavaa tai laajempaa vastuuta tai velvoitetta.

7.6 Asiakas on vastuussa Ohjelmiston käytöstä, Informaation sisällöstä ja Ohjelmistoa hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta.

8 KÄYTTÄJÄN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

8.1 Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja Käyttäjän ominaisuudessa. Ohjelmistoa voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, asiakkaan valtuuttama henkilö ja näiden Ehtojen mukaisesti.

8.2 Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Käyttäjä on Toimittajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Ohjelmiston käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palvelun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

8.3 Toimittajalla on tietoturvan ja Ohjelmiston käytettävyyden takaamiseksi oikeus katkaista Käyttäjän tietoliikenneyhteys Ohjelmistoon, mikäli Käyttäjä ei käytä auki olevaa Ohjelmistoa.

9 OHJELMISTON JA PALVELUIDEN HINNAT SEKÄ MAKSUEHDOT

9.1 Ohjelmiston ja palveluiden hinnat ovat Toimittajan kulloinkin voimassaolevan, valittuun Palvelukuvaukseen liittyvän Hinnaston mukainen. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintaa ilmoittamalla siitä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.2 Toimittajalla on oikeus laskuttaa ohjelmisto toimituksen tapahduttua ja palvelut niiden tekemisen jälkeen. Toimittajalla on oikeus laskuttaa toistuvaismaksut tai muut jaksoissa laskutettavat maksut kirjallisesti sovituin laskutusjaksoin etukäteen tai, ellei laskutus- jaksoista ole kirjallisesti sovittu, kuukausittain etukäteen. Toimittaja laskuttaa aika- ja tapahtumapohjaiset maksut kuukausittain jälkikäteen.

9.3 Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä.

9.4 Hintoihin sisältyvät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.5 Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, kertyy viivästyneelle summalle voimassaolevan Korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes Toimittajan koko saatava mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Viivästyskorko lasketaan kullekin eräpäivän jälkeiselle viivästyspäivälle. Viivästyskoron lisäksi Toimittajalla on oikeus estää Ohjelmiston käyttö, kunnes kaikki Toimittajan saatavat Asiakkaalta on maksettu.

9.6 Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksessa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä.

10 IMMATERIAALIOIKEUDET JA ASIAKKAAN AINEISTO

10.1 Ohjelmisto on yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Ohjelmistoon, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Ohjelmiston toiminimiä, logoja, domain-nimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

10.2 Ohjelmistoon tallennetun Informaation omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

10.3 Asiakas vastaa Käyttäjien Ohjelmistoon tallentamasta Informaatiosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää Informaatiota ja siitä ettei se loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

10.4 Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Informaatiosta tai Asiakkaan näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

10.5 Ellei kohdassa 4. sovituista tietosuojaehdoista muuta johdu, Toimittajalla on oikeus käyttää Informaatiota ja käyttötietoja (”Tiedot”) seuraavasti:

a) Toimittaja voi vapaasti koostaa ja luovuttaa kolmansille Tietoja tilastollisten raporttien laatimiseen, Ohjelmiston parantamiseen, tietopalveluiden tuottamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin, siten ettei Tiedon lähteenä oleva yksittäinen Asiakas, Käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö ole yksilöitävissä, tunnistettavissa tai jäljitettävissä suoraan tai epäsuorasti tuotetuista tilastoista, raporteista tai tietopalveluista.

b) Toimittaja voi käyttää Asiakkaan tai Käyttäjän Tietoja Ohjelmiston käytöstä laskuttamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Näitä Tietoja Toimittaja voi jakaa alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiakas erityisesti tällä sopimuksella valtuuttaa Toimittajan toimittamaan Ohjelmiston laskuttamista varten tarvittavan yhteenvedon Jälleenmyyjälle kuukausittain.

c) Asiakkaan omista Tiedoista tuotettavien Asiakkaan taloudellisesta tilasta kertovien tietopalveluiden tuottamiseen ja Tietojen luovuttamiseen, ellei se kuuluu Palvelukuvauksessa kuvattuun Ohjelmiston sisältöön, vaaditaan Asiakkaan erillinen suostumus.

d) Toimittaja voi käsitellä ja luovuttaa kolmansille Tietoja, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa, vain asiakkaan mahdollisen ohjeistuksen ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10.6 Ellei kirjallisesti toisin sovita, Toimittaja vastaa tietoverkon välityksellä toimitettavassa Ohjelmistossa olevan Asiakkaan Informaation varmuuskopioinnista tai muusta samaan lopputulokseen johtavasta teknisestä toimenpiteestä kerran työpäivän aikana. Muilta osin varmuuskopioinnista vastaa Asiakas.

10.7 Jos Asiakkaan Ohjelmistoon tallentama Informaatio on tuhoutunut, kadonnut, muuttunut tai vahingoittunut osittain tai kokonaan Asiakkaan toimenpiteen johdosta, Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakasta tietojen palauttamisesta.

10.8 Sopimuksen päättyessä toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa toimittajan hallussa olevan asiakkaan aineiston siirtoon asiakkaan osoittamalle taholle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun 3 kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan Toimittajan hinnastoa. Henkilötietojen poistamisessa noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa prosessia, joka on kuvattu Seloste käsittelystä dokumenteissa.

11 VASTUUNRAJOITUS

11.1 Näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittujen vakuutusten lisäksi Toimittaja ei anna muita vakuutuksia Ohjelmiston tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen, Ohjelmiston laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.

11.2 Toimittaja ei vastaa Asiakkaan tai Jälleenmyyjän välillisistä vahingoista. Toimittajan enimmäiskorvauksen määrä kaikissa tapauksissa on Asiakkaan tai Jälleenmyyjän Ohjelmiston käytöstä Toimittajalle maksama vahingon tapahtumista edeltäneiden kahden kuukauden arvonlisäveroton kokonaishinta ja tämän sopimussuhteen aikana enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa.

12 SALASSAPITO

12.1 Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

12.2 Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.

13 YLIVOIMAINEN ESTE

13.1 Toimittajalle on oikeus siirtää toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Ohjelmistoa ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Toimittajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisessa syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, Toimittajasta riippumaton häiriö tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy. Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kolme (3) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan sopimuksen.

14 VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

14.1 Tähän sopimukseen kuuluvat sen olennaisina osina seuraavat asiakirjat soveltamisjärjestyksessä lueteltuna: 1) Tilaus tai Jälleenmyyntisopimus, 2) Palvelukuvaus, 3) Palvelunkuvaukseen liitetyt erityisehdot, 4) Hinnasto, 5) Tietosuojaseloste ja Seloste Käsittelystä -dokumentit 6) nämä Ehdot.

14.2 Toimittaja voi muuttaa näitä Ehtoja ja muita voimassaolevia sopimusehtoja lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Ohjelmiston sisällön muuttuessa tai muusta Ohjelmistoon liittyvästä syystä. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin voimassa olevan version. Asiakkaalle ja Jälleenmyyjälle ehtojen muuttamisesta on ilmoitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa Ohjelmiston yhteydessä tai erillisellä viestillä. Mikäli Asiakas tai Jälleenmyyjä ei hyväksy ehtojen muutosta, voi tämä irtisanoa sopimuksen enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eivätkä muutetut ehdot tule voimaan irtisanomisaikana.

14.3 Ellei osapuolet ole toisin sopineet, tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ja Jälleenmyyjä tai Toimittaja voivat irtisanoa tämän sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaiseksi sovittu Ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa sovittuun määräaikaan saakka. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

14.4 Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta tästä huomautuksen.

15 YLEISET EHDOT

15.1 Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittaja voi kuitenkin siirtää sopimuksen konserniyhtiölleen milloin tahansa tai kolmannelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Toimittajan varallisuuseristä, joihin sopimus liittyy. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa, ottaen huomioon kohdassa 4. sovitut tietosuojaehdot.

15.2 Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko sopimuksen lain mukaisuuteen, pätevyyteen tai voimaanpantavuuteen.

15.3 Se, että osapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

15.4 Tämä sopimus ei muodosta minkäänlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-, edustus- tai muuta yhteenliittymää osapuolten välillä eikä oikeuta osapuolta edustamaan tai tekemään minkäänlaisia sitoumuksia, sopimuksia tai lupauksia toisen osapuolen puolesta.

15.5 Kaikki tähän sopimukseen liittyvät toiselle osapuolelle osoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisesti (i) kirjattuna kirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua postittamisesta, (ii) pikakirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon kahden (2) päivän kuluttua postittamisesta, (iii) sähköpostilla, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon kun se on lähetetty tai (iv) ilmoittamalla siitä Ohjelmiston yhteydessä. Tiedoksiannot tulee osoittaa viralliseen rekisteröityyn osoitteeseen tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen.

15.6 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. Toimittajan vaatimuksesta rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

16 FINADECK-OHJELMISTON ERITYISEHDOT

16.1 Näitä kohdan 16. Finadeck-ohjelmiston erityisehtoja sovelletaan silloin ja siltä osin kun Palvelunkuvauksessa määritetty Ohjelmisto on jokin Finadeck-ohjelmiston tuoteversioista.

16.2 Pääkäyttäjällä tarkoitetaan Asiakkaan valitsemaa luonnollista henkilöä, jolle annetaan Ohjelmiston pääkäyttäjäoikeudet, mukaan lukien oikeus perustaa uusia käyttäjätunnuksia. Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tai Jälleenmyyjälle Ohjelmiston käyttöönottamiseksi tarvittavan Pääkäyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Toimittaja lähettää tiedot Asiakkaan Pääkäyttäjälle tai Jälleenmyyjän yhteyshenkilölle Tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ellei erikseen toisin sovita. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Toimittajalle, mikäli Asiakkaan Pääkäyttäjä tai tämän sähköpostiosoite tai muut yhteystiedot muuttuvat.

16.3 Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja voi luoda Pääkäyttäjälle uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan. Mikäli tietoturvasyyt näin edellyttävät, Toimittajalla on oikeus koska tahansa vaatia Asiakasta vaihtamaan yhden tai useamman Käyttäjänsä salasanan, tai tarvittaessa sulkea yksi tai useampi käyttäjätunnus tilapäisesti tai muutoin estää tietoturvaa uhkaava Ohjelmiston käyttö. Toimittaja ja Asiakas voivat erikseen sopia muun henkilö- tai yritys- kohtaisen tunnisteen tai varmenteen käyttämisestä.

16.4 Pääkäyttäjän käyttöoikeudet mahdollistavat uusien Käyttäjien lisäämisen palveluun. Ohjelmistoa saavat käyttää ainoastaan Pääkäyttäjän nimeämät, palveluun lisätyt Käyttäjät. Pääkäyttäjä voi luoda tämän sopimuksen puitteissa uusia Käyttäjiä ja annetuissa rajoissa määrittää näiden käyttöoikeuden laajuuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja koskee ainoastaan nimettyä Käyttäjää. Asiakas sitoutuu yksilöimään nimetyt Käyttäjät siinä laajuudessa kuin Toimittaja kulloinkin vaatii. Toimittajalla on myös oikeus koska tahansa tarkistaa Ohjelmistosta tai tietokannasta Asiakkaan nimetyt Käyttäjät.

16.5 Toimittaja voi ennen Tilauksen hyväksyntää avata Asiakkaalle koekäyttöoikeudet Ohjelmistoon. Koekäyttöoikeuksilla Asiakas voi tutustua Ohjelmistoon ja valmistella Ohjelmiston ottamista näiden Ehtojen mukaiseen käyttöön. Koekäyttöoikeuksia ei saa hyödyntää muuhun käyttöön ilman Toimittajan etukäteistä kirjallista lupaa.

16.6 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Asiakkaan on sopimussuhteen päättyessä mahdollista tallentaa itselleen Ohjelmistoon tallentamansa Informaatio ennen sopimus- suhteen päättymistä. Pyydettäessä Toimittaja luovuttaa Asiakkaan Palveluun tallentaman Informaation yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta Hinnaston mukainen veloitus. Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan Palveluun tallentamaa Informaatiota päättyy kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Toimittajalla on sopimus- suhteen päättymisestä huolimatta oikeus perustellusta syystä säilyttää tarpeelliseksi katsomansa tiedostot, asiakirjat tai niiden kopiot, ottaen huomioon kohdassa 4. sovitut tietosuojaehdot.

17 JÄLLEENMYYNTIEHDOT

17.1 Jälleenmyyjällä on oikeus tarjota hyvämaineisille ja maksuhäiriöttömille asiakkailleen Jälleenmyyjäsopimuksessa määritettyä ohjelmistoa (”Jälleenmyyty ohjelmisto”) kulloinkin voimassaolevan Toimittajan sopimuspolitiikan mukaisesti.

17.2 Jälleenmyyjän tulee luotettavasti tarkastaa Asiakkaan edustajan nimenkirjoitusoikeus. Allekirjoitettu tilauslomake tulee toimittaa Toimittajalle. Toimittaja voi tarvittaessa hylätä tilauksen.

17.3 Jälleenmyyjä voi allekirjoittaa tilauslomakkeen Asiakkaan puolesta, mikäli Jälleenmyyjä on saanut Asiakkaalta tarvittavan valtuutuksen erikseen tai osana omaa palvelusopimustaan. Mikäli näin on toimittu, myös allekirjoitettu valtuutus tulee palauttaa Toimittajalle tilauksen mukana. Jälleenmyyjä vastaa siitä, että Asiakas on tietoinen Jälleenmyydyn ohjelmiston käyttö- ja muista ehdoista ja että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

17.4 Toimittaja maksaa Jälleenmyyjälle jälleenmyyntipalkkiota tämän edustamien Asiakkaiden Jälleenmyytyjen ohjelmistojen käytöstä Jälleenmyyntisopimuksen tai sen liitteiden mukaisella tavalla.

17.5 Jälleenmyyjän oikeus jälleenmyyntipalkkioon alkaa, kun Jälleenmyyjä on kirjallisesti ilmoittanut Toimittajalle edustussuhteen alkamisesta. Jälleenmyyjän oikeus jälleenmyynti- palkkioon lakkaa, mikäli edustussuhde Asiakkaaseen lakkaa (esimerkiksi Asiakkaan siirtyessä toiseen tilitoimistoon). Jälleenmyyjän tulee ilmoittaa Toimittajalle viipymättä, mikäli Jälleenmyyjän edustussuhde Asiakkaaseen lakkaa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

17.6 Yhdestä Asiakkaasta maksetaan jälleenmyyntipalkkiota vain yhdelle Jälleenmyyjälle kerrallaan. Jos Asiakas käyttää useaa Jälleenmyyjää (esim. tilitoimistoa tilitoimisto- palveluihin), vain Asiakasta ensin edustanut taho on oikeutettu jälleenmyyntipalkkioon.

17.7 Toimittaja voi tarjota Jälleenmyyjän käyttöön erilaista materiaalia ja ohjeistusta koskien Jälleenmyydyn ohjelmiston tarjoamista, asiakkuuden avaamista, käyttöönottoa, käyttökoulutusta, asiakastukea sekä muita palvelun osa-alueita. Jälleenmyyjän tulee noudattaa näitä ohjeistuksia.

17.8 Jälleenmyyjä varmistaa, että Asiakkaan pääkäyttäjällä on sopimuksen mukainen pääsy Jälleenmyytyyn ohjelmistoon.

17.9 Jälleenmyyjä varmistaa Asiakkaan tietokonelaitteiston, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistokokonaisuuden soveltuvuuden Jälleenmyydyn ohjelmiston käyttöympäristöksi. Mikäli Asiakas tarvitsee apua Jälleenmyydyn ohjelmiston käyttöönotossa, Jälleenmyyjä sitoutuu opastamaan Asiakasta itse tai järjestämällään koulutuksella.

17.10 Jälleenmyyjä on velvollinen antamaan edustamalleen Asiakkaalle tarpeellista tukea Jälleenmyydyn ohjelmiston käytössä. Mikäli Jälleenmyyjä ei pysty vastaamaan Asiakkaan kysymykseen tai ratkaisemaan Asiakkaan Jälleenmyydyn ohjelmiston käyttöön liittyvää ongelmaa, ottaa Jälleenmyyjä yhteyttä Toimittajan asiakastukeen. Jälleenmyyjän velvollisuutena on ilmoittaa vastaus Asiakkaalle.

17.11 Jälleenmyyjän yhteyshenkilö huolehtii tiedonvälityksestä omassa organisaatiossaan siten, että Jälleenmyyjän henkilökunta saa tarvittavan tiedon Jälleenmyydyn ohjelmiston käyttöön liittyen. Jälleenmyyjälla on velvollisuus informoida Toimittajaa toiminnassaan tapahtuvista oleellisista muutoksista. Jälleenmyyjälla on lisäksi velvollisuus informoida Toimittajaa ilman viivytystä Toimittajaa koskevista reklamaatioista tai palautteista.

17.12 Toimittaja myöntää Jälleenmyyjälle oikeuden mutta ei yksinoikeutta käyttää Finadeck- tavaramerkkejä. Tämä oikeus koskee vain tämän sopimuksen mukaisia markkinointi-, esittely- ja koulutustoimenpiteitä ja on voimassa ainoastaan tämän sopimuksen voimassa- olon ajan. Kutakin merkkiä on käytettävä Toimittajan ohjeiden mukaisesti tai sen käyttötavasta on sovittava erikseen. Tavaramerkin käyttö ei saa olla harhaanjohtavaa ja sen yhteydessä on mainittava, että tavaramerkki kuuluu Toimittajalle.

17.13 Jälleenmyyjä sitoutuu olemaan rekisteröimättä missään maailmassa Toimittajan tuote- tai tavaramerkkeihin sekoitettavaa tai mahdollisesti sekoitettavaa tavara- tai palvelumerkkiä, toiminimeä, internet-domainia tai muuta rekisteröitävää oikeutta, nimeä tai merkkiä.

17.14 Jälleenmyydyn ohjelmiston liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit sekä luottamuksellinen tieto kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle. Tällä Sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia Jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjä sitoutuu olemaan poistamatta ohjelmistosta ja markkinointi- tai koulutusmateriaaleista tai muista Toimittajan materiaaleista tai dokumenteista tavaramerkkimerkintöjä tai Toimittajan logoa tai muita yritystunnuksia.

17.15 Jälleenmyyjä sitoutuu olemaan käyttämättä, suoraan tai välillisesti, tämän sopimuksen, Jälleenmyydyn ohjelmiston, markkinointimateriaalien tai muutoin Toimittajan kautta saamiaan tietoja vastaavan, kilpailevan ohjelmiston tai ohjelmisto-osan kehittämiseen tämän sopimuksen voimassaoloaikana tai kahdentoista (12) kuukauden aikana sen päättymisen jälkeen.

17.16 Jälleenmyyjä on velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle viivytyksettä havaitsemistaan Toimittajan oikeuksien loukkauksista.

17.17 Toimittaja ei vastaa Jälleenmyyjän antamista sitoumuksista tai lupauksista liittyen Jälleenmyydyn ohjelmiston sisältöön, toimitukseen tai käyttöön muilta osin kuin mitä tässä sopimuksessa tai vakiomuotoisessa asiakassopimuksessa ja sen liitteissä on mainittu.

17.18 Tämä sopimus ei luo Jälleenmyyjälle yksinoikeutta Ohjelmiston markkinointiin tai tarjoamiseen, eikä millään lailla rajoita Toimittajan oikeutta myydä, markkinoida tai tarjota Jälleenmyytyä ohjelmistoa suoraan tai muiden jälleenmyyjien tai edustajien kautta. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia.

18 VALMISOHJELMISTOJEN ERITYISEHDOT

18.1 Näitä kohdan 18. Valmisohjelmistojen erityisehtoja sovelletaan siltä osin ja silloin kun Palvelunkuvauksessa määritetty Ohjelmisto on ohjelmisto-versio, joka ladataan käyttöä varten Asiakkaan omalle palvelimelle. Mikäli nämä erityisehdot ovat ristiriidassa muualla näissä Ehdoissa sovitun kanssa, sovelletaan mitä näissä erityisehdoissa on asiasta sovittu.

18.2 Valmisohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa tai ohjelmistokomponenttia, jota markkinoidaan tai lisensoidaan useille asiakkaille tietoverkon yli tapahtuvan toimituksen sijaan Asiakkaalle paikallisesti asennettavaksi, sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota ja mahdollista tietovälinettä. Valmisohjelmiston uusi versio tarkoittaa uusilla toiminnallisilla piirteillä laajennettua valmisohjelmistoa. Valmistaja tarkoittaa toimittajaa tai kolmatta osapuolta, jolle toimituksen kohteen immateriaalioikeudet kuuluvat.

18.3 Valmisohjelmistossa on virhe, jos valmisohjelmisto ei toimi olennaiselta osin, kuten määrityksissä on esitetty, tai ei muutoin vastaa sitä, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet.

18.4 Ellei kirjallisesti ole toisin ole sovittu, Toimittaja vastaa ohjelman asentamisesta. Asiakas järjestää Toimittajalle pääsyn asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun asennus on hyväksytysti tehty. Jos ei ole sovittu erillisestä hyväksymistestistä, asiakkaan on tehtävä valmisohjelmiston vastaanottotarkastus 7 päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut valmisohjelmiston asiakkaalle. Asiakkaan on ilmoitettava toimituksessa havaitut virheet Toimittajalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja riittävän yksilöidysti.

18.5 Asiakas vastaa kustannuksellaan käyttöympäristön saattamisesta Toimittajan ohjeiden mukaiseksi sekä asennuksessa tarvittavien työskentely- ja säilytystilojen järjestämisestä.

18.6 Immateriaalioikeudet valmisohjelmistoon kuuluvat valmistajalle. Asiakas saa valmisohjelmistoon sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Asiakas saa valmisohjelmistoon omaa sisäistä toimintaansa koskevan laitekohtaisen käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää valmisohjelmistoa tarjotakseen kyseisen valmisohjelmiston käyttämistä koskevia palvelukeskus- tai käyttöpalveluita kolmannelle osapuolelle ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttöoikeus ei koske asiakkaan kirjanpitolain mukaisia konserniyhtiöitä. Käyttöoikeus ei laajene asiakasta koskevan sulautumisen, jakautumisen, yritysoston, liiketoimintakaupan, yritysjärjestelyn tai muun organisaatiomuutoksen (konsernin sisäinen tai ulkoinen) yhteydessä ilman, että osapuolet ovat erikseen kirjallisesti etukäteen sopineet mahdolliseen laajuuden muuttamiseen liittyvistä ehdoista. Edellä mainitussa muutostilanteessa osapuolet käynnistävät välittömästi neuvottelut, jossa muutoksen vaikutukset käyttöoikeuteen käydään läpi. Mikäli osapuolet eivät kolmen (3) kuukauden sisällä osapuolen toimittamasta neuvottelukutsusta löydä yhteisymmärrystä muutoksen vaikutuksista, toimittajalla on oikeus irtisanoa käyttöoikeus päättymään välittömin vaikutuksin. Asiakas voi toimittajan etukäteisellä suostumuksella siirtää käyttöoikeutensa toiselle yhtiölle erillistä siirtomaksua vastaan.

18.7 Asiakkaalla on oikeus ottaa valmisohjelmistosta varmuuskopio, jos se on tarpeen valmisohjelmiston käytön kannalta, mutta ei oikeutta muuten kopioida sitä tai sallia sitä kopioitavan yksityiseenkään käyttöön. Kopion tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ynnä muut sellaiset merkinnät kuin alkuperäisen ohjelmistokopion ja se on samojen ehtojen alainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä tai teettää muutoksia valmisohjelmistoon ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Valmisohjelmiston käytön tai käyttöoikeuden päättyessä asiakas toimittajan pyynnöstä ja valinnan mukaan joko tuhoaa tai palauttaa valmisohjelmiston ja sen varmuuskopion sekä valmisohjelmistoon liittyvät, toimittajan laatimat käyttöohjeet ja muun dokumentaation.

18.8 Toimittaja voi asiakkaan suostumuksella korvata sopimuksen mukaisen valmisohjelmiston uudella versiolla tai toisella ohjelmistolla. Valmisohjelmiston uuden version tai toisen ohjelmiston on toiminnallisuudeltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan täytettävä määritykset olennaiselta osin ja se, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet. Valmisohjelmiston uuden version tai toisen ohjelmiston asentamisen osalta noudatetaan alkuperäisen valmisohjelmiston osalta sovittua. Toimittajalla on oikeus ilmoittamatta siitä etukäteen asiakkaalle tehdä̈ valmisohjelmistoon ennen toimitusta sitä parantavia muutoksia edellyttäen, että valmisohjelmisto täyttää edelleen määritykset olennaisilta osin ja sen, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet.

18.9 Toimittaja sitoutuu korjaamaan veloituksetta asiakkaan toimittajalle takuuaikana kirjallisesti ilmoittamat valmisohjelmiston virheet ilman aiheetonta viivytystä. Korjaaminen voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joilla virhe kierretään, jos tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja olennaista haittaa asiakkaalle. Takuuaika on 90 päivää valmisohjelmiston toimituspäivästä. Takuu edellyttää, että valmisohjelmistoa käytetään sovitussa tai muussa toimittajan määrittämässä käyttöympäristössä. Toimittaja tekee takuukorjaukset valintansa mukaan toimipisteestään käsin tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Takuu ei kata sellaisen virheen korjaamista, joka on aiheutunut (a) sopimuksen tai toimittajan antamien kirjallisten ohjeiden vastaisesta käytöstä, (b) muun kuin toimittajan tuotteesta tai (c) asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemästä muutoksesta tai korjauksesta.

18.10 Jos todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama virheen korjaaminen kuulu takuun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa virheen etsimisestä ja paikallistamisesta sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta takuuseen kuulumattoman virheen korjaamisesta, josta on sovittu. Toimittajan vastuu valmisohjelmiston virheistä rajoittuu tämän kohdan 7 mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Takuun päättymisen jälkeen toimittajan vastuu valmisohjelmiston virheistä rajoittuu mahdollisen ylläpito- tai tukisopimuksen velvoitteisiin.

18.11 Toimittaja vastaa siitä, että valmisohjelmistolle on saatavilla tukea ja ylläpitoa vähintään 4 vuoden ajan toimituspäivästä. Toimittaja vastaa lisäksi siitä, että kullekin valmisohjelmiston versiolle on saatavilla tukea ja ylläpitoa vähintään 12 kuukauden ajan valmisohjelmiston seuraavan uuden version julkistamisesta. Toimittajan on kirjallisesti ilmoitettava asiakkaalle tuen ja ylläpidon saatavuuden päättymisestä vähintään 6 kuukautta etukäteen.

18.12 Asiakkaalla on velvollisuus pitää luotettavaa kirjanpitoa, josta sopimuksen mukaisten käyttöoikeusehtojen ja muiden velvollisuuksien noudattaminen voidaan varmistaa. Asiakkaan on toimittajan pyynnöstä kohtuullisin väliajoin vahvistettava asiakkaan käyttäjämäärät, henkilömäärät, käyttövolyymit tai muut sovellettavat mittarit toimittajan tuotteille ja palveluille. Toimittajalla, tai asiakkaan valinnan mukaan, hyväksytyllä ja riippumattomalla tilintarkastajalla on myös oikeus suorittaa asiakkaan edellä mainittua asiakirja-aineistoa koskeva tarkastus asiakkaan toimitiloissa. Toimittajalla on oikeus suorittaa tarkastus kohtuullisin väliajoin enintään kuitenkin kerran 6 kuukauden aikana. Tarkastus tulee toimittaa asiakkaan normaalina liikeaikana. Toimittaja vastaa kaikista tarkastuksesta aiheutuneista toimittajan kustannuksista. Mikäli tarkastuksessa kuitenkin havaitaan käyttöoikeusehtojen rikkomuksia tai maksamattomia käyttöoikeusmaksuja, asiakkaan tulee viipymättä maksaa toimittajalle puuttuva erotus ja/tai korjata virhe/puute sekä lisäksi asiakkaan tulee maksaa toimittajalle kaikki tälle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

19 YLLÄPITOPALVELUIDEN ERITYISEHDOT

19.1 Näitä kohdan 19. Ylläpitopalveluiden erityisehtoja sovelletaan siltä osin ja silloin kun Palvelukuvauksessa määritetty Ohjelmisto on ohjelmistoversio, joka ladataan käyttöä varten Asiakkaan omalle palvelimelle ja Ohjelmiston ylläpidosta on sovittu Palvelukuvauksessa. Mikäli nämä erityisehdot ovat ristiriidassa muualla näissä Ehdoissa sovitun kanssa, sovelletaan mitä näissä erityisehdoissa on asiasta sovittu.

19.2 Toimittaja vastaa siitä, että (a) ylläpitopalvelun tekee ohjelmistoon perehtynyt henkilöstö ja (b) ylläpitopalvelu tehdään sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa huolellisesti ja ylläpitopalvelun edellyttämällä ammattitaidolla. Ylläpitopalvelut tehdään toimittajan työmenetelmien mukaisesti. Toimittajan on dokumentoitava ylläpitopalvelun yhteydessä tekemänsä toimenpiteet asianmukaisesti ja asiakkaan pyytäessä yksilöitävä tekemänsä toimenpiteet.

19.3 Jos kirjallisesti on sovittu, että ylläpitopalvelu tehdään kokonaan tai osittain etätoimenpiteinä, toimittaja huolehtii omalta osaltaan ja kustannuksellaan siitä, että sillä on etätoimenpiteiden edellyttämät tietoliikenneyhteydet, laitteet, ohjelmistot ja tietoturva.

19.4 Asiakkaan on huolehdittava siitä, että ylläpitopalvelua tekevät henkilöt pääsevät sovittuja ohjeita ja määräyksiä noudattaen käyttämään asiakkaan laitteita ja ohjelmia ylläpitopalvelun tekemiseksi. Toimittajan pyynnöstä asiakkaan on annettava ohjelmistoja koskevat hallussaan olevat käyttöohjeet ja muu dokumentaatio toimittajan käyttöön ylläpitopalvelun tekemiseksi.

19.5 Asiakkaan on toimittajan pyynnöstä luovutettava veloituksetta toimittajan käyttöön sellaiset asiakkaan hallussa olevat tilat, tietovälineet ja muut laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön liittyvät tarvikkeet ja tiedot, jotka toimittaja perustellusti tarvitsee ylläpitopalvelun tekemiseen. Virheilmoituksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava ja ylläpitopalvelua tehtäessä pyydettäessä osoitettava tai kuvattava, miten virhe ilmenee. Toimittajan pyynnöstä asiakkaan edustajan on oltava tavoitettavissa ylläpitopalvelua tehtäessä.

19.6 Jos kirjallisesti on sovittu, että ylläpitopalvelu tehdään kokonaan tai osittain etätoimenpiteinä, asiakas huolehtii omalta osaltaan ja kustannuksellaan siitä, että sillä on etätoimenpiteiden edellyttämät tietoliikenneyhteydet, laitteet, ohjelmistot ja tietoturva. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittaja vastaa ohjelmistopäivitysten sekä uusien ohjelmistoversioiden asentamisesta asiakkaan käyttöympäristöön. Ylläpitopalveluihin liittyvissä asioissa toimittajaan ottaa yhteyttä sopimuksessa tai muuten kirjallisesti nimetty asiakkaan yhteyshenkilö.

19.7 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti ylläpitopalvelun sisällön sekä palvelutason ja mahdolliset palvelutasosta poikkeamisesta aiheutuvat seuraamukset. Ellei ylläpitopalvelun sisällöstä ja palvelutasosta ole lainkaan sovittu, noudatetaan ensisijaisesti toimittajan ja toissijaisesti valmistajan kulloinkin voimassa olevia ylläpitoehtoja.

19.8 Ohjelmiston virheen korjaaminen voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joilla virhe kierretään, jos tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja olennaista haittaa asiakkaalle, taikka toimittamalla asiakkaalle ohjelmistopäivitys, jolla virhe korjataan tai kierretään.

19.9 Toistuvaismaksua vastaan annettava ylläpito ei kata ohjelmiston muutoksia eikä sellaisen virheen korjaamista, joka on aiheutunut (a) sopimuksen tai toimittajan antamien kirjallisten ohjeiden vastaisesta käytöstä, (b) muun kuin toimittajan tuotteesta tai (c) asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemästä muutoksesta tai korjauksesta. Jos todetaan, ettei asiakkaan ilmoittaman virheen korjaaminen kuulu toistuvaismaksun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa virheen etsimisestä ja paikallistamisesta sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta toistuvaismaksun piiriin kuulumattoman virheen korjaamisesta, josta on sovittu.

20 KONSULTOINTI- JA MUIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ERITYIS- EHDOT

20.1 Näitä kohdan 19. Konsultointi- ja muiden asiantuntijapalveluiden erityisehtoja sovelletaan siltä osin ja silloin kun Palvelukuvauksessa määritetty tai Asiakas on muuten tilannut asiakaskohtaista ohjelmiston käyttöön tai sisältöön liittyvää ohjelmisto-osaamista vaativaa konsultointipalvelua. Mikäli nämä erityisehdot ovat ristiriidassa muualla näissä Ehdoissa sovitun kanssa, sovelletaan mitä näissä erityisehdoissa on asiasta sovittu.

20.2 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, immateriaalioikeudet asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä toimittajan niihin tekemiin muutoksiin kuuluvat toimittajalle.

20.3 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakkaalla on oikeus käyttää asiantuntijapalvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia sisäisessä toiminnassaan. Myönnetty käyttöoikeus ei koske asiakkaan kirjanpitolain mukaisia konserniyhtiöitä ja ei laajene asiakasta koskevan sulautumisen, jakautumisen, yritysoston, liiketoimintakaupan, yritys- järjestelyn tai muun organisaatiomuutoksen (konsernin sisäinen tai ulkoinen) yhteydessä ilman, että osapuolet ovat erikseen kirjallisesti etukäteen sopineet mahdolliseen laajuuden muuttamiseen liittyvistä ehdoista.

20.4 Asiakas tai Jälleenmyyjä ei saa ottaa palvelukseensa Toimittajan palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka tekee tai on tehnyt kyseiseen asiantuntijapalveluun liittyviä keskeisiä tehtäviä, eikä tehdä muutakaan sopimusta tai muutoin sopia sellaisesta järjestelystä, jonka tarkoituksena on kyseisen henkilön työpanoksen hankkiminen, ennen kuin 6 kuukautta on kulunut kyseisen asiantuntijapalvelun tai työsuhteen päättymisestä̈ sen mukaan kumpi niistä päättyy aikaisemmin. Jos sopijapuoli rikkoo tätä rekrytointirajoitusta, sopijapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkona toiselle sopijapuolelle kyseisen henkilön 6 kuukauden ennakonpidätyksenalaista bruttopalkkaa vastaavan määrän. Rekrytointirajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos kyseisen henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä tai jos henkilön palkkaaminen tapahtuu henkilön omasta aloitteesta vastaamalla julkiseen työpaikkailmoitukseen.